Åpenhetsloven – plikt til å utlevere leverandørlister?

Forbrukertilsynet har i en klagesak tatt stilling til at informasjonsplikten etter åpenhetsloven ikke omfatter plikt til å utlevere leverandørlister.

Ifølge loven har virksomheter plikt til å utlevere informasjon på forespørsel om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede. 

Forbrukertilsynet har nå avklart at denne informasjonsplikten i utgangspunktet er begrenset til generell informasjon om virksomhetens arbeid med å håndtere negativ påvirkning, altså virksomhetens arbeid med de ulike trinnene som en aktsomhetsvurdering består av. 

Informasjonsplikten innebærer ikke en generell plikt til å utlevere lister over leverandører, inkludert navn og organisasjonsnummer. Det kan imidlertid være en utvidet informasjonsplikt hvis det finnes holdepunkter for mangelfull håndtering av en konkret angitt risiko og hvis det er nødvendig av hensyn til etterprøvbarhet. 

Informasjonskravet må veies opp mot forholdsmessighet og lovens anvisning på en risikobasert tilnærming. Forbrukertilsynet gir uttrykk for at det som utgangspunkt bør være mulig å formidle informasjon uten å komme i strid med taushetsplikt.

Kilde: Gard S. G. Lyng – advokat i Sticos

https://www.sticos.no/fagstoff/%C3%A5penhetsloven-plikt-til-%C3%A5-utlevere-leverand%C3%B8rlister?utm_campaign=nyhetsbrev_20230824_livekurs_versjon2&utm_medium=email&_hsmi=75368635&_hsenc=p2ANqtz–ftWDShPmuJ-JNpMrluk3uxDM3d0WWjlEYGB1yhM2m9T0r7ClCOU_hvbguwuMYnNlUkzB_uXbDXina_L11JJQFstHrgw&utm_content=77491473111&utm_source=hs_email