Arbeidsmiljøloven endres, hovedregel om ansettelse på heltid

Arbeidsmiljøloven endres fra og med 1. januar 2023.

Arbeidsmiljøloven endres fra og med 1. januar 2023.

Det innføres en hovedregel om at arbeidstaker skal ansettes på heltid.

Formålet med å lovfeste regelen om ansettelse på heltid er først og fremst å bidra til bevisstgjøring i virksomhetene, og på den måten motvirke unødvendig bruk av deltid. Regelen gir ikke arbeidstaker et generelt krav på heltidsstilling.

Det kan være forhold både på virksomhetens og på arbeidstakerens side som etter omstendighetene kan tilsi at det er behov for å ansette arbeidstaker på deltid. Regelen om at ansettelse på heltid skal være hovedregelen, innebærer ikke noe generelt forbud i arbeidsgivers adgang til å ansette arbeidstaker på deltid. Målet er å unngå unødvendig deltidsansettelser. For at arbeidsgiver skal kunne ansette arbeidstaker på deltid må behovet for deltidsansettelse dokumenteres skriftlig av arbeidsgiver og drøftes med tillitsvalgte.

Dersom en arbeidstaker ansettes på deltid kan vedkommende ha fortrinnsrett til utvidet stilling. Det innføres to lovendringer som skal styrke fortrinnsretten til deltidsansatte. Fra neste år skal fortrinnsretten til utvidet stilling også gjelde før ny innleie i virksomheten, i tillegg til at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til «ekstravakter og liknende».

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-heiltidsnorm-i-arbeidslivet/id2950534/