Arbeidsmiljøloven endres, hovedregel om ansettelse på heltid

Arbeidsmiljøloven endres fra og med 1. januar 2023. Arbeidsmiljøloven endres fra og med 1. januar 2023. Det innføres en hovedregel om at arbeidstaker skal ansettes på heltid. Formålet med å lovfeste regelen om ansettelse på heltid er først og fremst å bidra til bevisstgjøring i virksomhetene, og på den måten motvirke unødvendig bruk av deltid. […]

Nye reiseavtaler i staten

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene er enige om nye reiseavtaler i staten. Med virkning fra 1. januar 2023. I særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands endres § 6 om bruk av egen bil og § 9 om utgifter til kost. I § 6 nr.2, vil det fremgå at satsen for […]

Avvikling av midlertidig deklareringsunntak ved innførsel av varer med verdi under 350 kroner

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å avvikle det midlertidige deklareringsunntaket som gjelder ved innførsel av varer med verdi under 350 kroner. Avviklingen foreslås gjennomført fra 1. oktober 2023. Ved forbrukerkjøp av varer fra utlandet med verdi under 3 000 kroner skal den utenlandske tilbyderen (selger) beregne og betale merverdiavgift. Merverdiavgiften blir da inkludert i […]

Forskuddssatser for 2023

Skattedirektoratet har fastsatt satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2023. Kostbesparelse: Har arbeidstakeren under pendleropphold fri kost eller får kost dekket etter regning, verdsettes den trekk- og skattepliktige kostbesparelsen til kr 98 per døgn. Reiser med overnatting: Når godtgjørelse for kost på yrkes-/tjenestereiser med overnatting eller arbeidsopphold utenfor hjemmet utbetales med inntil: kr […]

Energitilskuddsordningen – forskrift på høring

Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter er sendt på høring av Klima- og miljødepartementet. Det foreslås at revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innholdet i alle søknader. Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forskrift-om-energitilskuddsordning-til-naringslivet/id2944290/

Høring – endringer i flere regnskapsstandarder i 2022 som følge av endringer i regnskapsloven

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har sendt forslag til endringer i flere regnskapsstandarder på høring som følge av endringer i regnskapsloven. Det foreslås endringer i følgende standarder: NRS 1 Varer NRS 3 Hendelser etter balansedagen NRS 5 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og estimatendring NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser NRS […]

Nye regler for veitransport

Det er vedtatt endringer i kjøre- og hviletidsforskriften, yrkestransportsportforskriften og forskrift om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen. De viktigste reglene som trer i kraft 1. november: Krav om løyve for varebiler i internasjonal transport. Transportørene må oppfylle krav til etablering, vandel, økonomi og fagkompetanse. Kabotasjereglene vil gjelde for internasjonal transport med varebiler. […]

Ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift

Ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift som skal erstatte dagens tollov er vedtatt å tre i kraft fra 1. januar 2023. Lov om inn- og utførsel av varer: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2022-03-11-9? Lov om tollavgift: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2022-03-11-8?q=toll

Høring – forslag til endringer i enhetsregisterloven, foretaksregisterloven og foretaksnavneloven

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til endringer i enhetsregisterloven, foretaksregisterloven og foretaksnavneloven på høring.  Forslagene vil blant annet gjøre det enklere å registrere enkeltpersonforetak og skal gjøre det enklere for kunder og leverandører å vite hva slags selskap det er. Forslaget legger også til rette for deling av data som myndighetene allerede har samlet inn. […]

Regjeringen foreslår å skjerpe reglene for innleie

Regjeringen foreslår flere endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Målet er flere faste og direkte ansettelser i topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dermed et tryggere arbeidsliv hvor arbeidstakere har mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag. I lovproposisjonen foreslår regjeringen følgende:          En generell innstramming i adgangen til å leie inn fra […]