Ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift

Ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift som skal erstatte dagens tollov er vedtatt å tre i kraft fra 1. januar 2023. Lov om inn- og utførsel av varer: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2022-03-11-9? Lov om tollavgift: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2022-03-11-8?q=toll

Høring – forslag til endringer i enhetsregisterloven, foretaksregisterloven og foretaksnavneloven

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til endringer i enhetsregisterloven, foretaksregisterloven og foretaksnavneloven på høring.  Forslagene vil blant annet gjøre det enklere å registrere enkeltpersonforetak og skal gjøre det enklere for kunder og leverandører å vite hva slags selskap det er. Forslaget legger også til rette for deling av data som myndighetene allerede har samlet inn. […]

Regjeringen foreslår å skjerpe reglene for innleie

Regjeringen foreslår flere endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Målet er flere faste og direkte ansettelser i topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dermed et tryggere arbeidsliv hvor arbeidstakere har mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag. I lovproposisjonen foreslår regjeringen følgende:          En generell innstramming i adgangen til å leie inn fra […]

Foreslår å tillate sykemelding etter e-konsultasjon

I dag må personer med behov for sykemelding ha en personlig, fysisk undersøkelse hos legen. Nå foreslår regjeringen å åpne for å skrive sykmelding basert på elektronisk konsultasjon (e-konsultasjon). De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt. Under pandemien ble det midlertidig åpnet for at også sykmelding kan gis uten personlig oppmøte hos […]

Høring: Forslag om utvidelse av mva-plikten ved salg av fjernleverbare tjenester fra utlandet

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å innføre generell merverdiavgiftsplikt på salg av alle fjernleverbare tjenester fra utlandet til mottakere i Norge. Forslaget innebærer at dagens regler utvides til å omfatte salg av alle typer fjernleverbare tjenester til forbrukere, ikke bare elektroniske tjenester. Dette gjelder bl.a. rådgivningstjenester. I dag er det merverdiavgiftsplikt på […]

Nye reiseavtaler i staten

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene ble 3. februar 2022 enige om nye reiseavtaler i staten. De nye reiseavtalene gjelder fra og med 1. januar 2022 til og med 31. desember 2024. Satser for reiser innenlands Kilometergodtgjørelse: De tidligere satsene for kilometergodtgjørelse videreføres, bortsett fra satsen for snøscooter og ATV som økes fra 7,50 til […]

Forskrift til lønnsstøtteordning er fastsatt

Finansdepartementet har fastsatt forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien) den 4. februar 2022, og Lov om lønnsstøtte trådte i kraft samme dag. Du finner forskriften ved å klikke på linken nedenfor. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-02-04-167 Søknad for desember 2021 kan tidligst sendes 10. februar 2022. Søknaden anses sendt inn […]

Ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Regjeringen har innført en ny og forenklet ordning med betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Skattedirektoratet har nå utarbeidet søknadsskjema hvor det kan søkes om betalingsutsettelse frem til 10. april 2022. Søknadsskjema og nærmere informasjon om ordningen finner du i linken nedenfor. https://www.skatteetaten.no/skjema/betalingsutsettelse/

Forskrift for kompensasjonsordningen fastsatt, og det er åpnet for søknad for november og desember

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er nå åpnet for søknader for november og desember: https://kompensasjonsordning.brreg.no/ Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en ny forskrift til lov om  tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020, for tilskuddsperioder etter oktober 2021. Forskriften gjelder for tilskuddsperiodene november 2021 til februar 2022. Ordningens sider er oppdatert med den nye forskriften. […]

Ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Regjeringen gir nå bedrifter en ny og forenklet mulighet til å få utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Den nye ordningen skal gjelde krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Regjeringen foreslår samtidig å redusere forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 prosent. Arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, mva og særavgifter Regjeringen foreslår […]