Avvikling av midlertidig deklareringsunntak ved innførsel av varer med verdi under 350 kroner

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å avvikle det midlertidige deklareringsunntaket som gjelder ved innførsel av varer med verdi under 350 kroner. Avviklingen foreslås gjennomført fra 1. oktober 2023.

Ved forbrukerkjøp av varer fra utlandet med verdi under 3 000 kroner skal den utenlandske tilbyderen (selger) beregne og betale merverdiavgift. Merverdiavgiften blir da inkludert i salgsprisen og den utenlandske tilbyderen skal registrerer seg i den forenklede VOEC-ordningen (VAT on E-Commerce).

Av hensyn til den administrative belastningen innføring av VOEC-ordningen kunne få for speditører, ble det innført et midlertidig deklareringsunntak for varer med verdi under 350 kroner. Unntaket gjelder for varer hvor opplysninger om den utenlandske tilbyderens VOEC-nummer ikke gis til tollmyndighetene ved innførselen.

I høringen foreslås

  • en plikt for transportørene til elektronisk å gi opplysninger til tollmyndighetene om VOEC-nummeret,
  • en ny ordning med månedsoppgjør for speditørers innbetaling av merverdiavgift for varer med verdi under 3 000 kroner,
  • noen presiseringer og endringer i praksis for ordningen med samlefortolling.

Høringsfristen er 2. mars 2023.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing-avvikling-av-midlertidig-deklareringsunntak-ved-innforsel-av-varer-med-verdi-under-350-kroner-og-tiltak-for-a-forberede-avviklingen/id2949526/