Arbeidsmiljøloven endres, hovedregel om ansettelse på heltid

Arbeidsmiljøloven endres fra og med 1. januar 2023. Arbeidsmiljøloven endres fra og med 1. januar 2023. Det innføres en hovedregel om at arbeidstaker skal ansettes på heltid. Formålet med å lovfeste regelen om ansettelse på heltid er først og fremst å bidra til bevisstgjøring i virksomhetene, og på den måten motvirke unødvendig bruk av deltid. […]

Nye reiseavtaler i staten

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene er enige om nye reiseavtaler i staten. Med virkning fra 1. januar 2023. I særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands endres § 6 om bruk av egen bil og § 9 om utgifter til kost. I § 6 nr.2, vil det fremgå at satsen for […]

Forskuddssatser for 2023

Skattedirektoratet har fastsatt satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2023. Kostbesparelse: Har arbeidstakeren under pendleropphold fri kost eller får kost dekket etter regning, verdsettes den trekk- og skattepliktige kostbesparelsen til kr 98 per døgn. Reiser med overnatting: Når godtgjørelse for kost på yrkes-/tjenestereiser med overnatting eller arbeidsopphold utenfor hjemmet utbetales med inntil: kr […]

Nye regler for veitransport

Det er vedtatt endringer i kjøre- og hviletidsforskriften, yrkestransportsportforskriften og forskrift om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen. De viktigste reglene som trer i kraft 1. november: Krav om løyve for varebiler i internasjonal transport. Transportørene må oppfylle krav til etablering, vandel, økonomi og fagkompetanse. Kabotasjereglene vil gjelde for internasjonal transport med varebiler. […]

Ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift

Ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift som skal erstatte dagens tollov er vedtatt å tre i kraft fra 1. januar 2023. Lov om inn- og utførsel av varer: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2022-03-11-9? Lov om tollavgift: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2022-03-11-8?q=toll

Høring: Forslag om utvidelse av mva-plikten ved salg av fjernleverbare tjenester fra utlandet

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å innføre generell merverdiavgiftsplikt på salg av alle fjernleverbare tjenester fra utlandet til mottakere i Norge. Forslaget innebærer at dagens regler utvides til å omfatte salg av alle typer fjernleverbare tjenester til forbrukere, ikke bare elektroniske tjenester. Dette gjelder bl.a. rådgivningstjenester. I dag er det merverdiavgiftsplikt på […]

Nye reiseavtaler i staten

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene ble 3. februar 2022 enige om nye reiseavtaler i staten. De nye reiseavtalene gjelder fra og med 1. januar 2022 til og med 31. desember 2024. Satser for reiser innenlands Kilometergodtgjørelse: De tidligere satsene for kilometergodtgjørelse videreføres, bortsett fra satsen for snøscooter og ATV som økes fra 7,50 til […]

Forskrift til lønnsstøtteordning er fastsatt

Finansdepartementet har fastsatt forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien) den 4. februar 2022, og Lov om lønnsstøtte trådte i kraft samme dag. Du finner forskriften ved å klikke på linken nedenfor. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-02-04-167 Søknad for desember 2021 kan tidligst sendes 10. februar 2022. Søknaden anses sendt inn […]

Ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Regjeringen har innført en ny og forenklet ordning med betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Skattedirektoratet har nå utarbeidet søknadsskjema hvor det kan søkes om betalingsutsettelse frem til 10. april 2022. Søknadsskjema og nærmere informasjon om ordningen finner du i linken nedenfor. https://www.skatteetaten.no/skjema/betalingsutsettelse/

Forskrift for kompensasjonsordningen fastsatt, og det er åpnet for søknad for november og desember

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er nå åpnet for søknader for november og desember: https://kompensasjonsordning.brreg.no/ Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en ny forskrift til lov om  tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020, for tilskuddsperioder etter oktober 2021. Forskriften gjelder for tilskuddsperiodene november 2021 til februar 2022. Ordningens sider er oppdatert med den nye forskriften. […]