Ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Regjeringen gir nå bedrifter en ny og forenklet mulighet til å få utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Den nye ordningen skal gjelde krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Regjeringen foreslår samtidig å redusere forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 prosent. Arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, mva og særavgifter Regjeringen foreslår […]

Skjema for å søke refusjon av sykepenger er klart

Arbeidsgivere skal betale en mindre del av sykefraværet som skyldes korona-pandemien. Arbeidsgiver kan søke om refusjon for sykefravær som starter 1.desember 2021, og får refusjon for sykefraværet fra dag 6. Ordningen gjelder foreløpig ut januar 2022. Skjemaet arbeidsgiver skal benytte for å søke refusjon er nå klart. Mer informasjon finneres her: https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/sykmeldt-arbeidstaker/nyheter/refusjon-av-sykepenger-ved-koronavirus–hva-er-status

Endringer i lønnsstøtteordningen etter enighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV

Etter enighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV 20. desember 2021 foreslås følgende endringer i lønnsstøtteordningen: Frist for å tilbakekalle permitteringer etter 30. november er senest 23. desember 2021 Maksimal lønnsstøtte ved 100 % omsetningsfall økes fra 30 000 til 40 000 Maksimal lønnsstøtte ved 20 % omsetningsfall økes fra 3 000 til 4 000 Kilde: […]

Ny lønnsstøtteordning for desember og januar

Regjeringen presenterte skissen for den nye midlertidige lønnsstøtteordningen på en pressekonferanse 17. desember 2021. Det tas sikte på at ordningen skal gjelde med virkning fra 1. desember 2021. Dette er hovedpunktene: Ordningen gjelder for foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller […]

Justering i lønnsstøtteordningen

Finansdepartementet har i en pressemelding 19.12.2021 kunngjort justeringer i lønnsstøtteordningen som ble presentert den 17.12.2021.   Forslaget åpnet for at bedrifter som i desember og januar har en omsetningssvikt på minst 20 prosent kan søke lønnsstøtte for sine ansatte. Bedrifter kan nå velge om de vil ta utgangspunkt i omsetningen i samme måned to år […]

Forlenger koronaordninger for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende

De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut januar 2022. Ordningene som forlenges ut januar 2022: Kompensasjonsordningen som gir selvstendig næringsdrivende og frilansere kompensasjon for inntektstap. Midlertidig rett til forlengelse av dagpengene for ledige. Perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering blir forlenget slik at permitterte beholder dagpengene ved permittering […]

Perioden arbeidsgivere må betale sykepenger reduseres til fem dager

Arbeidsgivere betaler normalt sykelønn i 16 dager før staten overtar regningen. Regjeringen foreslår nå at staten skal dekke utgiftene fra dag seks ved koronarelatert fravær. Også selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få dekket sykefravær fra og med dag seks for koronarelatert sykefravær. (Normalt overtar staten sykepengeutgiftene for denne gruppen først fra dag 17) Disse nye […]

Forskuddssatser for 2022

Finansdepartementet har fastsatt satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2022. Kostbesparelse – kr 95 pr døgn , har arbeidstakeren under pendleropphold fri kost eller får kost dekket etter regning, verdsettes den trekk- og skattepliktige kostbesparelsen til kr 95 per døgn. Reiser med overnatting. Når godtgjørelse for kost på yrkes-/tjenestereiser med overnatting eller arbeidsopphold utenfor hjemmet […]

Takseringsreglene for 2021

Skattedirektoratet har fastsatt forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2021. Av endringer i forhold til reglene for 2020 nevnes: Kapittel 1 Generell del (fast eiendom, lønnstakere, private forhold, mv.) Fradrag for losji ved opphold i brakke/campingvogn – kr 67 pr døgn , hvis skattepliktige under arbeidsopphold bor utenfor […]