Forslag om å innføre regler om global minimumsbeskatning

Regjeringen har fredag 24.november 2023, fremmet et lovforslag for Stortinget om å innføre internasjonalt omforente regler om global minimumsbeskatning. Dette begrenser flytting av overskudd og sikrer at store konserner betaler minst 15 prosent skatt. Reglene vil få virkning for store konserner med en årlig samlet inntekt på minst 750 millioner euro.  I proposisjonen blir det […]

Høring – finansforetaks levering av kontrollopplysninger til skattemyndighetene

Finansdepartementet sender på høring forslag om en ny bestemmelse i skatteforvaltningsforskriften om at skattemyndighetene kan innhente kontrollopplysninger fra banker og andre finansforetak gjennom en automatisert oppslagstjeneste. Oppslagstjenesten innebærer en forenkling for skattemyndighetene og finansforetakene ved utvekslingen av kontrollopplysninger Høringsfristen er 19. desember 2023. Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-finansforetaks-levering-av-kontrollopplysninger-til-skattemyndighetene/id2994528/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20230919&expand=horingsbrev

Avvikling av midlertidig deklareringsunntak ved innførsel av varer med verdi under 350 kroner

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å avvikle det midlertidige deklareringsunntaket som gjelder ved innførsel av varer med verdi under 350 kroner. Avviklingen foreslås gjennomført fra 1. oktober 2023. Ved forbrukerkjøp av varer fra utlandet med verdi under 3 000 kroner skal den utenlandske tilbyderen (selger) beregne og betale merverdiavgift. Merverdiavgiften blir da inkludert i […]

Energitilskuddsordningen – forskrift på høring

Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter er sendt på høring av Klima- og miljødepartementet. Det foreslås at revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innholdet i alle søknader. Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forskrift-om-energitilskuddsordning-til-naringslivet/id2944290/

Høring – endringer i flere regnskapsstandarder i 2022 som følge av endringer i regnskapsloven

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har sendt forslag til endringer i flere regnskapsstandarder på høring som følge av endringer i regnskapsloven. Det foreslås endringer i følgende standarder: NRS 1 Varer NRS 3 Hendelser etter balansedagen NRS 5 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og estimatendring NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser NRS […]

Høring – forslag til endringer i enhetsregisterloven, foretaksregisterloven og foretaksnavneloven

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til endringer i enhetsregisterloven, foretaksregisterloven og foretaksnavneloven på høring.  Forslagene vil blant annet gjøre det enklere å registrere enkeltpersonforetak og skal gjøre det enklere for kunder og leverandører å vite hva slags selskap det er. Forslaget legger også til rette for deling av data som myndighetene allerede har samlet inn. […]

Regjeringen foreslår å skjerpe reglene for innleie

Regjeringen foreslår flere endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Målet er flere faste og direkte ansettelser i topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dermed et tryggere arbeidsliv hvor arbeidstakere har mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag. I lovproposisjonen foreslår regjeringen følgende:          En generell innstramming i adgangen til å leie inn fra […]

Foreslår å tillate sykemelding etter e-konsultasjon

I dag må personer med behov for sykemelding ha en personlig, fysisk undersøkelse hos legen. Nå foreslår regjeringen å åpne for å skrive sykmelding basert på elektronisk konsultasjon (e-konsultasjon). De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt. Under pandemien ble det midlertidig åpnet for at også sykmelding kan gis uten personlig oppmøte hos […]

Høring: Forslag om utvidelse av mva-plikten ved salg av fjernleverbare tjenester fra utlandet

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å innføre generell merverdiavgiftsplikt på salg av alle fjernleverbare tjenester fra utlandet til mottakere i Norge. Forslaget innebærer at dagens regler utvides til å omfatte salg av alle typer fjernleverbare tjenester til forbrukere, ikke bare elektroniske tjenester. Dette gjelder bl.a. rådgivningstjenester. I dag er det merverdiavgiftsplikt på […]

Foreslår å doble kvoten med omsorgspenger i 2022

Regjeringen foreslår å doble antall dager man kan være hjemme med syke barn også i 2022. I 2021 har foreldre fått dobbel kvote med omsorgspengedager – også kalt sykt barn-dager. (Det betyr at hver familie har minst 40 dager med omsorgspenger tilgjengelig. Familier med flere enn to barn, familier med kronisk syke barn og barn […]