Regjeringen foreslår å skjerpe reglene for innleie

Regjeringen foreslår flere endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Målet er flere faste og direkte ansettelser i topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dermed et tryggere arbeidsliv hvor arbeidstakere har mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag. I lovproposisjonen foreslår regjeringen følgende:          En generell innstramming i adgangen til å leie inn fra […]

Foreslår å tillate sykemelding etter e-konsultasjon

I dag må personer med behov for sykemelding ha en personlig, fysisk undersøkelse hos legen. Nå foreslår regjeringen å åpne for å skrive sykmelding basert på elektronisk konsultasjon (e-konsultasjon). De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt. Under pandemien ble det midlertidig åpnet for at også sykmelding kan gis uten personlig oppmøte hos […]

Høring: Forslag om utvidelse av mva-plikten ved salg av fjernleverbare tjenester fra utlandet

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å innføre generell merverdiavgiftsplikt på salg av alle fjernleverbare tjenester fra utlandet til mottakere i Norge. Forslaget innebærer at dagens regler utvides til å omfatte salg av alle typer fjernleverbare tjenester til forbrukere, ikke bare elektroniske tjenester. Dette gjelder bl.a. rådgivningstjenester. I dag er det merverdiavgiftsplikt på […]

Foreslår å doble kvoten med omsorgspenger i 2022

Regjeringen foreslår å doble antall dager man kan være hjemme med syke barn også i 2022. I 2021 har foreldre fått dobbel kvote med omsorgspengedager – også kalt sykt barn-dager. (Det betyr at hver familie har minst 40 dager med omsorgspenger tilgjengelig. Familier med flere enn to barn, familier med kronisk syke barn og barn […]

Forslag om å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse

Det er foreslått å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f. (Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse strider mot arbeidsmiljølovens sentrale prinsipp om faste ansettelser.) Regjeringens syn er at midlertidige ansettelser bør begrenses til å være et supplement for å dekke midlertidige behov. Midlertidige ansettelser og andre […]