Deler ut millioner for å øke heltidsarbeid

Fra 1. september kan alle typer virksomheter søke midler til prosjekter for økt heltidsarbeid. 12,6 millioner kroner skal deles ut før nyttår.

Både offentlige og private aktører kan søke om midler til prosjekter i virksomheten sin. Eksempler på prosjekter det kan søkes om støtte til, er endringer i arbeidsplaner og vaktordninger eller tiltak for rekruttering til heltidsstillinger. Alle prosjektsøknadene må støttes av både arbeidsgiver og de lokale tillitsvalgte/ansattrepresentanter. Prosjekter i kommuner bør ha forankring i et politisk vedtak. Prosjektene skal omfatte konkrete forsøk som virksomhetene selv ønsker, og som partene har tro på at vil virke. I forsøket vil prosjekter innen bransjer med mye deltidsarbeid bli prioritert.

Regjeringen ønsker også å opprettholde den samme finansieringen i 2024 og 2025. Satsingen er knyttet opp til endringene som er gjort i arbeidsmiljøloven; om at hovedregelen i arbeidslivet være ansettelse på heltid og behov for deltidsansettelser skal dokumenteres av arbeidsgiver og drøftes med tillitsvalgte. Regjeringen ønsker kunnskap gjennom konkrete eksperimenter som virksomhetene selv har utviklet, for å kunne endre praksisen med mye deltidsarbeid.

Totalt er det satt av 15 millioner kroner til dette formålet i 2023. I tillegg til de 12,6 millionene er det satt av 1,5 millioner til oppfølgingsforskning for å samle kunnskapen og spre informasjon om hvilke tiltak som fungerer best.
Ordningen administreres av NAV, men tildelingen av midlene vil skje i samarbeid med partene i arbeidslivet

For utfyllende informasjon se NAV sin nettside :

https://www.nav.no/arbeidsgiver/midler-til-forsoksprosjekter

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/deler-ut-millionar-for-a-auka-heiltidsarbeid/id2992779/