Foreslår å tillate sykemelding etter e-konsultasjon

I dag må personer med behov for sykemelding ha en personlig, fysisk undersøkelse hos legen. Nå foreslår regjeringen å åpne for å skrive sykmelding basert på elektronisk konsultasjon (e-konsultasjon).

De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt. Under pandemien ble det midlertidig åpnet for at også sykmelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen.

Den midlertidig ordningen er undersøkt av Nasjonalt senter for e-helseforskning og erfaringene er i hovedsak positive. Nå foreslår regjeringen å gjøre ordningen permanent. For å begrense risikoen for at sykmelding gis på feil grunnlag, foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet enkelte rammer for en slik ordning.

Blant annet at det i større grad åpnes for å gi rett til å sykmelde etter e-konsultasjon ved forlengelse av sykmeldinger og ved kroniske lidelser, enn ved førstegangs sykmelding for et nytt helseproblem.

Konkret foreslår departementet at det åpnes opp for e-konsultasjon ved sykmelding under følgende rammer:

  • Pasienten er kjent for legen
  • Pasientens diagnose er kjent for legen
  • Krav om faglig forsvarlighet

I tillegg foreslås en særbestemmelse som åpner for sykmelding ved e-konsultasjon der det er risiko for at pasienten smitter andre dersom vedkommende møter fysisk.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-a-tillate-sykemelding-etter-e-konsultasjon/id2917920/