Forlenger koronaordninger for ledige, permitterte og selvstendig næringsdrivende

De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut januar 2022.

Ordningene som forlenges ut januar 2022:
  • Kompensasjonsordningen som gir selvstendig næringsdrivende og frilansere kompensasjon for inntektstap.
  • Midlertidig rett til forlengelse av dagpengene for ledige.
  • Perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering blir forlenget slik at permitterte beholder dagpengene ved permittering ut over 1. januar.
  • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet.
  • Særreglene for lærlinger videreføres slik at lærlinger som fortsatt er i ordningen vil kunne motta dagpenger ut januar.
  • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forlenger-koronaordninger-for-ledige-permitterte-og-selvstendig-naringsdrivende/id2891434/