Forskuddssatser for 2024

Skattedirektoratet har fastsatt satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2024.

Kostbesparelse

Har arbeidstakeren under pendleropphold fri kost eller får kost dekket etter regning, verdsettes den trekk- og skattepliktige kostbesparelsen til kr 102 per døgn.

Reiser med overnatting

Når godtgjørelse for kost på yrkes-/tjenestereiser med overnatting eller arbeidsopphold utenfor hjemmet utbetales med inntil:

· kr 658 per døgn for skattepliktige som har bodd på hotell mv., og skattepliktig i tillegg selv betaler frokosten eller

· kr 400 per døgn for skattepliktige som har bodd på hybel uten kokemuligheter eller på pensjonat eller brakke

Godtgjørelse for kost på yrkes-/tjenestereise med overnatting kan utbetales med kr 102 per døgn uten at dette gir trekk- og skattepliktig overskudd, når skattepliktige har bodd på hybel med kokemuligheter eller har overnattet privat.

For reiser som varer ut over hele døgn (påbegynt døgn) anses kostgodtgjørelse etter tilsvarende sats som for siste overnattingssted ikke å gi trekk- og skattepliktig overskudd.

Får skattepliktig i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekk- og skattefrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes av til nærmeste hele krone.

Nattillegg utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale eller tariffavtale) for yrkes-/tjenestereiser med inntil kr 435 per døgn og i samsvar med legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften § 5-6-12 tredje ledd, unntatt opplysning om navn og adresse på overnattingssted eller utleier, anses ikke å ha gitt trekk- og skattepliktig overskudd.

Reiser uten overnatting

Godtgjørelse til dekning av merkostnader til kost på yrkes-/tjenestereiser på minst 15 km fra reisens utgangspunkt uten overnatting utbetalt med inntil

· kr 200 for reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer

· kr 400 for reiser over 12 timer

anses ikke å gi trekk- og skattepliktig overskudd

Får skattepliktig i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekk- og skattefrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes av til nærmeste hele krone).

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Sats per kilometer – uansett kjørelengde 3,50 kr pr. km.

Passasjertillegg 1,00 kr pr. km.

Kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00 pr. km.

Tillhenger 1,00 pr. km.

Ved bruk av motorbåt til yrkeskjøring, kan en trekk- og skattefri sats på kr 7,50 per km benyttes. Ved bruk av snøscooter og ATV kan en sats på kr 10,00 per km benyttes. Ved bruk av tung motorsykkel (over 125 ccm), kan en sats på kr 2,95 per km benyttes. Ved bruk av moped eller lett motorsykkel (opp til 125 ccm) og andre motoriserte fremkomstmidler kan en sats på kr 2,00 per km benyttes.

Bilsatser – fordel ved privat bruk av firmabil

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 % av bilens listepris som ny inntil kroner 351 700 og 20 % av overskytende listepris.

Bilsatser – firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen

Er vilkårene oppfylt ved at standardfordelen basert på listepris blir for høy, og firmabilordningen varer hele året, skal den skjønnsmessige fordelen settes til kr 63 000 ved beregningen av forskuddstrekket og ved skattefastsettingen.

Bilsatser – firmabil som faller utenfor standardreglene

Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med 4000 km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,40 per km.

For arbeidsreiser som overstiger 4000 km beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 per km.

Fri kost og losji

Den trekk- og skattepliktige fordelen ved helt eller delvis fri kost og losji fastsettes etter følgende satser:

· Fritt opphold (kost og losji) kr 144 per dag

· Fri kost (alle måltider) kr 102 per dag

· Fri kost (to måltider) kr 79 per dag

· Fri kost (ett måltid) kr 52 per dag

· Fritt losji (eget eller delt rom) kr 42 per dag.

Det skal bare regnes med det antall dager som arbeidstakeren faktisk mottar slike ytelser.

Kost for langtransportsjåfører ved kjøring i Norge og i utlandet

Godtgjørelse til kost for langtransportsjåfører for kjøring i Norge og i utlandet utbetalt med inntil kr 400 per døgn anses ikke å gi trekk- og skattepliktig overskudd. Satsen inkluderer småutgifter.

Kost på besøksreise for skattepliktig som har fri kost på arbeidsstedet

Godtgjørelse inntil kr 106 hver vei til dekning av merkostnader til kost når besøksreisen mellom sted for arbeidsopphold og hjem ikke medfører overnatting, men varer i 6 timer eller mer, anses ikke å gi trekk- eller skattepliktig overskudd.

Godtgjørelse for losji ved opphold i egen brakke/campingvogn

Godtgjørelse inntil kr 76 per døgn til skattepliktige som under arbeidsopphold utenfor hjemmet bor i egen brakke/campingvogn, som ikke anses som driftsmiddel, anses ikke å gi trekk- eller skattepliktig overskudd.

Avgrensning av representasjonskostnader

· Fradrag for kostnader til uteservering, som nevnt i Skattedirektoratets forskrift 22. november 1999 nr. 1160 til skatteloven § 6-21-2 første ledd fjerde punktum, kan ikke overstige kr 562 per person per tilfelle.

· Fradrag for kostnader til gavegjenstand med firmamerke og/eller firmanavn knyttet til gjenstanden, som nevnt i forskriftens § 6-21-5 første ledd, kan ikke overstige kr 308 per gjenstand

· Fradrag for oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser, etter forskriftens § 6-21-6 første punktum, kan ikke overstige kr 308 per tilfelle.

Utgiftsgodtgjørelse for barnepassere

Utgiftsgodtgjørelse til dekning av merkostnader til kosthold, ekstra kostnader til vask, oppvarming mv. til den som passer andres barn i eget hjem, herunder driver familiebarnehage som næringsvirksomhet i eget hjem, anses ikke som næringsinntekt når godtgjørelsen utgjør 50 prosent av vederlaget for barnepass, men høyst kr 1 372 per måned for hvert barn.

Verktøygodtgjørelse for bygningsarbeidere

Godtgjørelse til bygningsarbeidere på inntil kr 3 218 per år for håndverktøy anses ikke å gi trekk- eller skattepliktig overskudd når bygningsarbeideren holder verktøy i sitt arbeid. Overstiger godtgjørelsen satsen, vil merutbetalingen utgjøre et trekk- og skattepliktig overskudd med mindre full kostnadsdokumentasjon fremlegges.

Verktøygodtgjørelse for skogsarbeidere

Godtgjørelse til skogsarbeidere på inntil kr 37 per time til dekning av kostnader ved hold av motorsag og annen redskap (avskrivning, vedlikehold og driftskostnader) i sitt arbeid anses ikke å gi trekk- eller skattepliktig overskudd. Overstiger godtgjørelsen satsen, vil merutbetalingen utgjøre et trekk- og skattepliktig overskudd med mindre full kostnadsdokumentasjon fremlegges.

Godtgjørelse til hjemmekontor

Godtgjørelse på inntil kr 2 128 per år til dekning av merkostnader knyttet til den delen av eiendommen som brukes i eierens ervervsvirksomhet anses ikke å gi trekk- eller skattepliktig overskudd dersom eieren benytter minst halvparten av eiendommen til egen bolig regnet etter utleieverdien. Overstiger godtgjørelsen satsen, vil merutbetalingen utgjøre et trekk- og skattepliktig overskudd med mindre det fremlegges full kostnadsdokumentasjon for den delen av eiendommen som brukes i ervervsvirksomhet.

Kilde:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2023-11-24-1905