Høring – endringer i flere regnskapsstandarder i 2022 som følge av endringer i regnskapsloven

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har sendt forslag til endringer i flere regnskapsstandarder på høring som følge av endringer i regnskapsloven.

Det foreslås endringer i følgende standarder:

  • NRS 1 Varer
  • NRS 3 Hendelser etter balansedagen
  • NRS 5 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og estimatendring
  • NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap
  • NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser
  • NRS 19 Immaterielle eiendeler
  • NRS(F) Nedskrivning av anleggsmidler

Endringene er begrenset til nødvendige endringer som følge av lovendringene, enkelte språklige endringer og sletting av enkelte momenter som ikke lenger er relevante. Det er også tatt inn noe mer veiledning på enkelte punkter i standardene, hovedsakelig i tilknytning til lovendringene.

Ikrafttredelse:

Lovendringene, og dermed også endringene i standardene, trer i kraft for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere.