Høring – finansforetaks levering av kontrollopplysninger til skattemyndighetene

Finansdepartementet sender på høring forslag om en ny bestemmelse i skatteforvaltningsforskriften om at skattemyndighetene kan innhente kontrollopplysninger fra banker og andre finansforetak gjennom en automatisert oppslagstjeneste. Oppslagstjenesten innebærer en forenkling for skattemyndighetene og finansforetakene ved utvekslingen av kontrollopplysninger

Høringsfristen er 19. desember 2023.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-finansforetaks-levering-av-kontrollopplysninger-til-skattemyndighetene/id2994528/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20230919&expand=horingsbrev