Høring: Forslag om utvidelse av mva-plikten ved salg av fjernleverbare tjenester fra utlandet

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å innføre generell merverdiavgiftsplikt på salg av alle fjernleverbare tjenester fra utlandet til mottakere i Norge.

Forslaget innebærer at dagens regler utvides til å omfatte salg av alle typer fjernleverbare tjenester til forbrukere, ikke bare elektroniske tjenester. Dette gjelder bl.a. rådgivningstjenester.

I dag er det merverdiavgiftsplikt på alle fjernleverbare tjenester som blir solgt fra utlandet til næringsdrivende eller offentlige virksomheter i Norge. Dersom mottakeren er en forbruker, er det bare avgiftsplikt på elektroniske tjenester.

Det foreslås at salg av fjernleverbare tjenester til forbrukere skal behandles etter den forenklede registreringsordningen VOEC.

Høringsfristen er 8. juli 2022.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-generell-merverdiavgiftsplikt-ved-omsetning-av-fjernleverbare-tjenester-over-landegrensene/id2908279/?expand=horingsnotater