Høring – forslag til endringer i enhetsregisterloven, foretaksregisterloven og foretaksnavneloven

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til endringer i enhetsregisterloven, foretaksregisterloven og foretaksnavneloven på høring. 

Forslagene vil blant annet gjøre det enklere å registrere enkeltpersonforetak og skal gjøre det enklere for kunder og leverandører å vite hva slags selskap det er. Forslaget legger også til rette for deling av data som myndighetene allerede har samlet inn.

Disse forslagene sendes på høring:

Forslag om enklere regler for registrering av enkeltpersonforetak:

  • Enkeltpersonforetak må ikke lenger registreres i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret
  • Plikten til å registrere enkeltpersonforetaket kommer hvis innehaver skal betale skatt av inntekten eller ansette noen
  • Innehaver kan registrere seg frivillig i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret
  • Det blir bare mulig å registrere ett enkeltpersonforetak per fysiske person

Flere forslag til endringer i reglene om foretaksnavn:

  • NUF skal bruke betegnelsen NUF i navnet
  • Foretaksbetegnelser som AS, ANS og NUF osv. skal stå bakerst i foretaksnavnet
  • Navnet registreres med små og store bokstaver slik virksomheten ønsker
  • Ortografiske tegn og mellomrom vil ikke skille to ellers identiske foretaksnavn

Forslag som harmoniserer enhets- og foretaksregisterloven med folkeregisterloven:

  • Enhetsregisteret og Foretaksregisteret kan avgi rolleinnehaveres fødselsnummer og d-nummer til offentlige myndigheter m.fl. som likevel får denne opplysningen fra Folkeregisteret

Høringsfrist er 4.10.2022.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-gjore-det-enklere-a-registrere-enkeltpersonforetak/id2923533/