Innfører godkjenningsordning for bemanningsbransjen

Det innføres en godkjenningsordning for bemanningsbransjen for å bidra til å luke ut useriøse bemanningsforetak, og gjøre det lettere for innleievirksomheter å velge seriøse tilbydere av arbeidskraft.

Godkjenningsordningen innebærer først og fremst at bemanningsforetakene må dokumentere at de oppfyller allerede lovpålagte plikter. For eksempel må foretakene blant annet dokumentere at de har skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring.

Arbeidstilsynet vil blant annet kunne benytte overtredelsesgebyr ved brudd på reglene. Disse kan være opptil 15 G (per 1. mai 2023: 118 620 kroner x 15 = 1 779 300 kroner). Brudd på reglene kan også straffes med bøter.

Hvis en virksomhet leier inn fra et bemanningsforetak som ikke er godkjent, kan den innleide arbeidstakeren kreve fast ansettelse hos innleier, på samme måte som ved brudd på andre innleieregler.

Gjennom den nye godkjenningsordningen vil Arbeidstilsynet kontrollere at bemanningsforetakene har grunnleggende arbeidsvilkår på plass, og at de er registrert i nødvendige offentlige registre.

Basert på erfaringene fra innleieprosjektet som Arbeidstilsynet gjennomførte i 2022, vil tilsynet også gjennomføre målrettede tilsyn særskilt rettet mot innleieproblematikk i 2023.

Godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2024, med en overgangsordning til 31. mars 2024.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-godkjenningsordning-for-bemanningsbransjen/id2979416/