Ny lønnsstøtteordning for desember og januar

Regjeringen presenterte skissen for den nye midlertidige lønnsstøtteordningen på en pressekonferanse 17. desember 2021. Det tas sikte på at ordningen skal gjelde med virkning fra 1. desember 2021.

Dette er hovedpunktene:
 • Ordningen gjelder for foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende.

 • Lønnsstøtten settes til maks 30 000 kroner i måneden per ansatt som bedriften velger å beholde i arbeid, begrenset til maks 80 % av den ansattes bruttolønn

 • For å kunne motta maksimalt støttebeløp må omsetningsfallet være 100 %. Ved omsetningsfall under 100 % avtar støttebeløpet gradvis ned til 3 000 kroner i måned per ansatt ved 20 % omsetningsfall. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 20 %, er støttebeløpet null

 • Foretak hvis omsetningsnedgang skyldes manglende tilgang på arbeidskraft som følge av innreiserestriksjoner, er ikke omfattet av ordningen

 • Omsetningsfallet sammenlignes med omsetningsfallet i tilsvarende måned to år tidligere. Foretak opprettet etter 1. mars 2020 må benytte oktober og november 2021 som referanseperiode, med en avkorting på 20 % 

 • Støtten kan ikke overstige bedriftens omsetningsfall målt i kroner

 • Samlet tak for hvor mye hver enkelt bedrift kan motta i lønnsstøtte blir på 47 millioner kroner per måned. Grensen gjelder også for konsern

 • For å kunne søke om støtte kan foretaket ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 21. desember

 • Det gis støtte for ansatte registrert i NAVs AA-register per 30. november 2021, som bedriften har en fast lønnsforpliktelse til. Både faste ansatte og midlertidige ansatte på tidsavgrensede kontrakter, som var i arbeid per 30. november 2021, og som har vært i aktivt arbeid i hele tilskuddsmåneden (men med unntaket nevnt i forrige punkt)

 • Ordningen gjelder fra desember 2021 til og med januar 2021. Hvis de strenge smitteverntiltakene vedvarer, kan det være aktuelt å forlenge ordningen for februar 2022.

 • Det forventes at søknadsportalen, som skal forvaltes av Skatteetaten, kan åpne i løpet av februar, og at de første utbetalingene kommer da. I likhet med de andre ordningene vil det være full åpenhet om hvem som får støtte
Søknaden må være godkjent av revisor eller autorisert regnskapsfører ved innsendelse

 • Det tas forbehold om at ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket og blir godkjent av ESA.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-lonnsstotteordning/id2892833/