Nye regler for arbeidsavtale i 2024


Fra 1. juli 2024 vil det tre i kraft nye regler for arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljøloven. Dersom du er blant de som bruker en mal når du skriver arbeidsavtaler, er det viktig å sørge for at malen er oppdatert i tråd med disse endringene.

Frist for inngåelse av skriftlig arbeidsavtale

Arbeidsgiver og arbeidstaker må inngå arbeidsavtalen skriftlig, og det finnes frister for når denne avtalen må være på plass. Fristen avhenger av forventet varighet for arbeidsforholdet.


For arbeidsforhold med en varighet på mindre enn en måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal den skriftlige arbeidsavtalen inngås umiddelbart.

Dersom arbeidsforholdet har en samlet varighet på mer enn en måned, skal den skriftlige arbeidsavtalen inngås så snart som mulig og senest innen sju dager etter at arbeidsforholdet startet. Denne nye og kortere fristen trer i kraft fra og med 1. juli 2024.

Flere opplysninger må inntas

Det er viktig å følge Arbeidsmiljølovens krav når det gjelder utforming av arbeidsavtaler. Opplysninger av vesentlig betydning må inkluderes. Fra og med juli blir listen over opplysninger som anses å være av vesentlig betydning i arbeidsavtalen utvidet. Dette betyr at det er nødvendig å holde seg oppdatert og sørge for at maler og veiledninger for utforming av arbeidsavtaler er i tråd med de nye kravene i loven.

Manglende opplysninger kan få negative følger for arbeidsgiver

Manglende opplysninger kan få negative konsekvenser, både juridisk og praktisk, for arbeidsgiveren.

  1. Dersom det ikke tydelig fremgår av arbeidsavtalen at arbeidsforholdet er midlertidig, antas det i utgangspunktet at arbeidstakeren har en fast ansettelse.
  2. Hvis det ikke er spesifisert i arbeidsavtalen hvor mange timer arbeidstakeren skal jobbe, vil arbeidstakerens egen oppfatning av stillingens omfang normalt bli lagt til grunn.

Endring av inngåtte arbeidsavtaler

Fra og med 1. juli 2024 vil de nye kravene til innholdet i arbeidsavtaler gjelde. Alle arbeidsavtaler som blir inngått etter denne datoen må oppfylle de nye kravene for innholdet i avtalen. Arbeidsgivere trenger ikke å endre eksisterende arbeidsavtaler som ble inngått før denne datoen, med mindre det blir krevd av arbeidstakeren. Dersom arbeidstakeren fremmer et slikt krav, må arbeidsgiveren sørge for å supplere arbeidsavtalen med nødvendig informasjon så snart som mulig, og senest innen to måneder etter at kravet ble fremsatt.

Kilde:

https://www.sticos.no/fagstoff/nye-regler-for-arbeidsavtale-i-2024