Nye regler for veitransport

Det er vedtatt endringer i kjøre- og hviletidsforskriften, yrkestransportsportforskriften og forskrift om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen.

De viktigste reglene som trer i kraft 1. november:

  • Krav om løyve for varebiler i internasjonal transport. Transportørene må oppfylle krav til etablering, vandel, økonomi og fagkompetanse.
  • Kabotasjereglene vil gjelde for internasjonal transport med varebiler.
  • Krav om at kjøretøyet skal vende tilbake til etableringslandet hver 8. uke.
  • Krav om at transportforetaket må sikre at sjåføren får tilbringe minst én normal ukehvil hjemme i løpet av hver fireukersperiode, forbud mot ukehvil i kjøretøyet og forbud mot avlønning basert på hvor raskt sjåføren leverer varene.
  • Det innføres en «frysperiode» på 4 dager etter siste utførte kabotasjeoppdrag der utenlandske kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge.

Kilde :

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-for-veitransport-sikrer-et-anstendig-arbeidsliv2/id2934565/