Nye reiseavtaler i staten

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene ble 3. februar 2022 enige om nye reiseavtaler i staten.

De nye reiseavtalene gjelder fra og med 1. januar 2022 til og med 31. desember 2024.

Satser for reiser innenlands

Kilometergodtgjørelse:

De tidligere satsene for kilometergodtgjørelse videreføres, bortsett fra satsen for snøscooter og ATV som økes fra 7,50 til 10 kroner pr km.

Kostgodtgjørelse:

Udokumenterte utgifter til kost økes, og kan dekkes etter følgende satser:

  • For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med
  • For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med kr 324
  • For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med kr 603

Måltidstrekk:

Måltidstrekk er som tidligere 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag. Nytt er at måltidstrekket skal gjøres av den aktuelle satsen som tilstås, og ikke av døgnsatsen.

Nattillegg:

Ulegitimert nattillegg forblir uendret på kr 435 pr døgn.

Satser for reiser utenlands

Kostgodgjørelse:

Udokumenterte utgifter til kost dekkes etter de kostsatser for vedkommende land som er oppført i vedlegg til reiseavtale utland.

Kompensasjonstillegg:

Satsen for kompensasjonstillegg for tjenestereiser utenlands øker fra 548 til kr kr 563 pr. døgn utover 12 timer.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enighet-om-nye-reiseavtaler-i-staten/id2900188/