Regjeringen foreslår å skjerpe reglene for innleie

Regjeringen foreslår flere endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Målet er flere faste og direkte ansettelser i topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dermed et tryggere arbeidsliv hvor arbeidstakere har mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag.

I lovproposisjonen foreslår regjeringen følgende:         

  • En generell innstramming i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak, ved å oppheve adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter».

  • Å styrke innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter en viss tid.

  • Å presisere skillet i lovverket mellom innleie og entreprise, for å unngå at innleie «feilklassifiseres» som entreprise.

  • Å etablere en godkjenningsordning for bemanningsforetak, med utvidede dokumentasjonskrav for å kunne leie ut arbeidskraft, og strengere sanksjoner og konsekvenser ved brudd. Nærmere regler fastsettes i forskrift.

Regjeringen har forståelse for at det er behov for tid til innretting, og vil derfor gi overgangsordninger for allerede bindende kontrakter og innleieforhold. Regjeringen vil også vurdere om det på noen områder kan være behov for særreguleringer, blant annet for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-foreslar-a-skjerpe-reglene-for-innleie/id2919491/