Regjeringen vil skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige oppdrag

Regjeringen foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger når bedrifter skal jobbe for det offentlige. Målet er flere læreplasser og fagutdannede.

Hovedgrepet er å innføre et krav om at minst ti prosent og alltid minst en person av dem som deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten, skal være en lærling, når det er et særlig behov for læreplasser i lærefaget.

Krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter ble innført i 2017, og dagens minstekrav er at én lærling deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten. Kravet gjelder i bransjer hvor departementet i forskrift har definert at det er særlig behov for læreplasser.

Klausulen slik den er i dag har hatt effekt, men fungerer ikke godt nok, viser en rapport fra Oslo Economics. Kravet til lærlinger kan nemlig oppfylles ved at bedrifter ansetter en lærling, men at lærlingen i liten grad får være med på arbeidsplassen og gjenbrukes i ulike kontrakter uten å delta i arbeidet.

Dagens forskrift skiller heller ikke på store og små oppdrag. Regjeringens foreslår at kravene til bruk av lærlinger skal avhenge av oppdragets størrelse. I de store oppdragene vil dette føre til at kravene til bruk av lærlinger blir mer omfattende.

Høringer er åpne og alle kan sende inn innspill på denne siden:

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2976947/

Høringsfristen er 15. november 2023.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-forskrift-om-bruk-av-larlinger-i-offentlige-kontrakter/id2976947/