Snart ferietid, ansette vikar?

Arbeidsmiljøloven tillater i visse tilfeller arbeidsgivere å ansette midlertidige arbeidere i en begrenset periode. Det er spesielt tillatt å ansette vikarer for å dekke inn for andre ansattes feriefravær. Imidlertid må lovens krav til ansettelsesprosessen følges nøye.

Les mer om fast og midlertidig ansettelse her:

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/14/14-9/

Her er en oversikt over reglene for ansettelse:

Arbeidsgiver er alltid forpliktet til å informere sine ansatte og eventuelt innleide arbeidstakere om tilgjengelige stillinger i virksomheten.

Denne informasjonen gir ansatte muligheten til å melde sin interesse. For eksempel har deltidsansatte i virksomheten fortrinnsrett til ekstravakter og lignende, slik at bedriften kan tilby disse oppgavene internt før de eventuelt ansetter eller leier inn eksterne arbeidstakere.

Arbeidsgiver har muligheten til å annonsere ledige stillinger for en bredere målgruppe utenfor virksomheten. Å kunngjøre stillinger eksternt kan hjelpe bedriften med å nå flere mulige kandidater som er på utkikk etter jobb, og som kanskje ikke ville ha blitt nådd gjennom intern kunngjøring.

Ved ansettelse på deltid gjelder strengere krav. I Norge er hovedregelen at arbeidstakere skal ansettes i heltidsstillinger (100 % stilling). Hvis det oppstår behov for å ansette noen på deltid, for eksempel en ferievikar, krever loven at visse ekstra trinn følges i ansettelsesprosessen.

Før arbeidsgiver kan ansette noen på deltid, må de dokumentere hvorfor det er nødvendig å avvike fra hovedregelen om heltidsansettelse i det konkrete tilfellet. Behovet for deltidsarbeid kan skyldes forhold på arbeidsgivers eller arbeidstakers side.


Imidlertid må arbeidsgiver alltid vurdere om det finnes tiltak som likevel gjør det mulig å ansette arbeidstakeren på heltid.

Dersom arbeidsgiver vurderer situasjonen og kommer frem til at det er nødvendig med ansettelse på deltid, må den skriftlige vurderingen gjøres tilgjengelig for tillitsvalgte. Deretter skal saken drøftes mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte før arbeidsgiver tar beslutning om å ansette på deltid eller ikke.

En virksomhet har ofte sterke grunner til å forsøke å ansette den best kvalifiserte kandidaten. Kvalifikasjonene kan gi en pekepinn på den fremtidige ytelsen. Jo bedre egnet en kandidat er til å utføre arbeidsoppgavene, desto mer sannsynlig er det at vedkommende vil bli raskt produktiv og prestere godt.

I privat sektor har ikke arbeidsgiver plikt til å ansette den best kvalifiserte arbeidssøkeren, men loven gir noen retningslinjer for utvelgelse:

  • Arbeidssøkere som er kvalifisert og har fortrinnsrett skal tilbys stillingen før andre, selv om det finnes mer kvalifiserte kandidater.
  • Generelle krav om saklighet må følges i utvelgelsesprosessen, og diskriminering er forbudt.
  • Det er forbudt med barnearbeid, noe som betyr at søkerens alder kan være relevant for ansettelsen og de vilkårene som gjelder.

Arbeidstaker og arbeidsgiver skal alltid inngå en skriftlig arbeidsavtale, selv for korte arbeidsforhold. Formålet med den skriftlige arbeidsavtalen er å sørge for at viktige detaljer i arbeidsforholdet er klare og tydelige for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Loven stiller krav til hvilke opplysninger som må inkluderes i den skriftlige arbeidsavtalen.

Viktig å merke seg er at kravene til innholdet i arbeidsavtaler vil endres fra 1. juli 2024.

[email protected]

33071550