Takseringsreglene for 2021

Skattedirektoratet har fastsatt forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2021.

Av endringer i forhold til reglene for 2020 nevnes:

Kapittel 1 Generell del (fast eiendom, lønnstakere, private forhold, mv.)

Fradrag for losji ved opphold i brakke/campingvogn

kr 67 pr døgn , hvis skattepliktige under arbeidsopphold bor utenfor hjemmet i egen brakke/campingvogn, som ikke anses som driftsmiddel.

Fradrag for kost ved opphold på hybel/brakke med kokemuligheter og privat overnatting

kr 94 pr døgn (fra og med første døgn), skattepliktige som er på yrkes-/tjenestereise og har bodd på hybel/brakke med kokemulighet eller har overnattet privat.

Merkostnader til kost ved pensjonatopphold eller hybel/brakke uten kokemuligheter

kr 170 pr døgn (fra og med første døgn), skattepliktige på yrkes-/tjenestereise eller som har arbeidsopphold utenfor hjemmet, som har bodd på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemulighet

Merkostnader til kost på yrkes-/tjenestereiser eller arbeidsopphold utenfor hjemmet som varer ett døgn eller mer – hotellopphold

kr 609 per døgn, skattepliktige som har overnatting på hotell og frokost ikke er inkludert i romprisen, kan fastsette fradrag for merkostnader til kost med kr 609 per døgn.

kr 487 per døgn, når kostnader til frokost er inkludert i romprisen eller disse kostnadene blir refundert etter regning, settes fradragssatsen til kr 487.

Fradrag for kost på besøksreiser for skattepliktig som har fri kost på arbeidsstedet

kr 93 hver vei, fradrag for merkostnader til kost når besøksreisen mellom sted for arbeidsopphold og hjem ikke medfører overnatting, men varer i 6 timer eller mer. (Slikt fradrag skal bare fastsettes av skattepliktige som faktisk kjøper mat på reisen og når kostnadene ikke er dekket av arbeidsgiver)

Fradragssats for barnepassere

Den som passer andres barn i eget hjem, herunder driver familiebarnehage som næringsvirksomhet i eget hjem, kan istedenfor fradrag for faktiske kostnader, fastsette standardfradrag.

Standardfradraget skal utgjøre 50 prosent av vederlaget for barnepass, men 

høyst kr 1 270 per måned for hvert barn til dekning av kostnader til kosthold, ekstra kostnader til vask, oppvarming mv.

Har skattepliktig valgt standardfradrag, er valget bindende for de neste 5 inntektsår såfremt forholdene ikke endres vesentlig.

Kapittel 2 Innenfor virksomhet:

Avgrensning av representasjonskostnader

– Fradrag for kostnader til uteservering, kan ikke overstige kr 511 per person per tilfelle.

– Fradrag for kostnader til gavegjenstand med firmamerke og/eller firmanavn knyttet til gjenstanden, kan ikke overstige kr 281 per gjenstand.

– Fradrag for oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser, kan ikke overstige kr 281 per tilfelle.

Kilde:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/skattedirektoratets-meldinger/takseringsreglene-for-2021/