Tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Regjeringen innfører strengere seriøsitetsbestemmelser i renholdsbransjen og i bygge-og anleggsnæringen. Målet er å bekjempe arbeidslivskriminalitet, som skaper problemer for arbeidstakere som blir utnyttet og seriøse bedrifter som blir utkonkurrert av kriminelle aktører.

Her er kravene som innføres for bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen:

  • Anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften endres: Offentlig oppdragsgiver skal stille kontraktsvilkår om betaling av lønn og annen godtgjørelse via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling.
  • Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter endres: Offentlig oppdragsgiver skal stille krav om etterlevelse av reglene om obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort, og kontrollere at de følges opp.
  • Byggherreforskriften endres: Nye krav til språkferdigheter og informasjonsplikt i bygge- og anleggsbransjen for å ivareta HMS og sikkerhetshensyn, og krav til kontraktsvilkår om dette.

Regelverksendringene trer i kraft 1. januar 2024.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norgesmodellen-tiltak-mot-sosial-dumping-og-arbeidslivskriminalitet/id2992414/